June 2023

เมืองในฝรั่งเศสขอให้มาดอนน่ายืมภาพวาดที่หายไปในปี 2461

เมืองในฝรั่งเศสขอให้มาดอนน่ายืมภาพวาดที่หายไปในปี 2461

นายกเทศมนตรีเมือง Amiens ทางตอนเหนือของฝรั่งเศสได้ขอให้ Madonna ยืมภาพวาดในศตวรรษที่ 19 ของเมืองนี้ซึ่งสูญหายไปในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 ซึ่งเชื่อว่านักร้องคนนี้อาจถูกซื้อไป เพื่อช่วยโอกาสในการเป็นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรปภาพวาด “Diana and Endymion” โดย Jérôme-Martin...

Continue reading...